Transitiepremie voor starters in hoofdberoep

De nieuwe transitiepremie is bedoeld als ondersteuning voor inactieve 45-plussers die de stap willen zetten naar een zelfstandige activiteit. Iemand die voldoet aan de voorwaarden kan zo gedurende maximaal 24 maanden een maandelijkse premie krijgen. De transitiepremie wordt uitbetaald aan de natuurlijke persoon. Dat betekent dat u geen vennootschap of vereniging hoeft op te richten om de premie te krijgen.

Verruimde transitiepremie

Voor de periode 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022, zijn de voorwaarden voor de transitiepremie verruimd. Ondernemers jonger dan 45 jaar kunnen voor die periode ook een transitiepremie aanvragen. Voor wie jonger dan 45 jaar is geldt deze verruimde regeling vanaf 1 april 2021. Voor wie ouder dan 45 jaar is geldt deze verruimde regeling vanaf 1 juni 2021.

Wat zijn de voorwaarden?

o Je bent een zelfstandige in hoofdberoep

 • Die nog geen drie maanden geleden gestart is als zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in hoofdberoep onder ‘artikel 37’)
 • Die een eenmanszaak of een vennootschap heeft;
 • Die minstens 18 jaar oud zijn in de maand waarin je start als zelfstandige. Je mag nog geen recht hebben op een pensioen;
 • Die aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas;
 • Die een ondernemingsnummer heeft;
 • Die een zelfstandige in hoofdberoep blijft zolang de transitiepremie loopt.

o Je was ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende:

 • De dag voor je begon als zelfstandige in hoofdberoep;
 • Je ontving geen verbrekings- of opzegvergoeding bij de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je was uitkeringsgerechtigd volledig werkloos met een:
  • Werkloosheidsuitkering;
  • Werkloosheidsuitkering gecombineerd met ‘Springplank naar zelfstandige’;
  • Leefloon van het OCMW;
  • Financiële steun van het OCMW;
  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
  • Ziekte- of invaliditeitsuitkering;
  • o inschakelingsuiterking
  • Je was arbeidsongeschikt, dan moet je ook de toelating hebben om het werk te hervatten.

o Je slaagde voor een prestarterstraject vóór je als zelfstandige in hoofdberoep begon. 

o Je zaak ligt in het Vlaamse Gewest.

o Je werkt niet voor jouw laatste werkgever

Omvang steun

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die wordt toegekend voor maximaal 2 jaar. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin jouw aanvraag werd goedgekeurd. De premie wordt steeds betaald aan een natuurlijk persoon. Voor 45-plussers blijft de premie ongewijzigd voor aanvragen die ingediend worden tot 1 juni 2021. Daarna geldt voor hen ook de bedragen van de verruimde maatregel.

Meer weten?

U kan verdere informatie terugvinden op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen#Verruimde-transitiepremie

Hier kan u eveneens uw aanvraag indienen.