Algemene verkoopsvoorwaarden

 

  1. Alle diensten worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 8 dagen na beëindiging der diensten. Klachten of protest dienen ons aangetekend toe te komen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur of ereloonnota. Met latere klachten zal geen rekening worden gehouden.
  2. Een vertraging in de uitvoering der diensten kan de opdracht ervan niet vernietigen, noch aanleiding geven tot het vorderen van enige schadevergoeding. Terzake neemt Bofimac bvba een middelen verbintenis op zich. De uitvoeringstermijn wordt maar ten titel van inlichting gegeven.
  3. Al de prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend zolang geen volledige wilsovereenkomst is bereikt. De aanvang van de werkzaamheden door Bofimac bvba zal pas geschieden na wilsovereenkomst met de cliënt of in voorkomend geval wanneer de cliënt zijn overeengekomen provisie (onder de vorm van een abonnementsformule) voldaan heeft op de rekening van Bofimac bvba. De ontvangen provisie of abonnement zal worden verrekend in de afsluitende factuur of ereloonnota overeenkomstig de werkelijk gepresteerde uren. Indien de klant van zijnentwege de samenwerking verbreekt, zal er steeds tot op de dag van de verbreking een afrekening gemaakt worden van de werkelijk gepresteerde uren.
  4. Alle facturen of ereloonnota’s zijn betaalbaar in onze bedrijfszetel. De betalingen geschieden contant. Indien onze facturen of ereloonnota’s niet betaald werden op de vervaldatum, verklaren partijen zich akkoord dat vanaf de vervaldatum een intrest van 1 % per maand automatisch zonder verwittiging of ingebrekestelling zal verschuldigd zijn met een minimum van 50 €.Indien er geen betaling volgt binnen de 8 dagen na een aanmaning per aangetekend schrijven, is bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50 €. Deze schadevergoeding bedoelt een vergoeding te zijn voor het ongemak, de schade, de verliezen en de kosten die de wanbetaling bij Bofimac bvba veroorzaakt.
  5. Alle taksen, BTW, zijn altijd ten laste van de cliënt-opdrachtgever.
  6. Voor alle betwistingen voortvloeiend uit de uitvoering der diensten, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd, die toepassing zullen maken van Belgisch recht.
  7. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in berekeningen van fiscale- en/of boekhoudkundige aard.
  8. Deze algemene voorwaarden sluiten alle mogelijke andersluidende voorwaarden van derden of van medecontractanten uit.