Algemene verkoopsvoorwaarden

update: 20 mei 2020

  1. De facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na verzending, elk protest dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen, bij gebrek worden de facturen als onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd.
  2. Een vertraging in de uitvoering der diensten kan de bestelling ervan niet vernietigen, noch kan aanleiding geven tot het vorderen van de schadevergoeding. De uitvoeringstermijn wordt maar ten titel van inlichting aan de cliënt meegedeeld zonder garantie.
  3. Betalingen dienen te geschieden op de bedrijfszetel te Hasselt. Elke factuur die niet tijdig wordt betaald, wordt vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en een verwijlintrest van 10% op jaarbasis op het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot de dag van betaling.
  4. Alle taksen, btw, zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.
  5. Voor alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van onze diensten zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
  6. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in berekeningen van fiscale en boekhoudkundige aard.
  7. Enkel onze algemene voorwaarden zijn van toepassing; voor zover er een tegenstrijdigheid zou zijn met de voorwaarden van de cliënt worden deze laatste voorwaarden uitgesloten.
  8. Wanneer onze facturen niet tijdig worden betaald, kunnen wij al onze verdere prestaties opschorten mits voorafgaandelijk schriftelijke kennisgeving aan de cliënt zonder enig mogelijk aanspraak tot schadevergoeding van de zijde van onze cliënt.