WAAROM TOCH BETER NIET TE LANG WACHTEN MET DE AANPASSING VAN UW STATUTEN?

 

Vennootschappen  hebben nog tot 31 december 2023 de tijd om hun vennootschap aan te passen aan de nieuwe vennootschapswet ( in het parlement goedgekeurd in 2019). Hoewel u nog tijd heeft, mag u hierbij niet vergeten dat uw vennootschap nu reeds onder de nieuwe vennootschapswetgeving valt.

 

Wat houdt de nieuwe vennootschapswetgeving in :

 • Nieuwe wettelijke bepalingen die van dwingend recht zijn, hebben voorrang op de bestaande statutaire bepalingen die er strijdig mee zijn.
 • Nieuwe wettelijk bepalingen die niet van dwingend recht zijn, krijgen slechts uitwerking voor zover er geen afwijkende statutaire bepalingen
 • Uiterlijk tegen 1 januari 2024 moeten de statuten in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving en in principe bij de eerst volgende statutenwijzing.

 

Wat zijn wettelijke bepalingen van dwingend recht?

Alhoewel het wetboek niet duidelijk aangeeft welke bepalingen nu dwingend zijn, geeft het wetsontwerp wel een niet-exhaustieve lijst die enige houvast biedt. Daarnaast kan bij sommige bepalingen ook afgeleid worden dat ze dwingend zijn:

 • Gebruik de juiste benaming: Bvba wordt BV, zelfs zonder statutenwijziging. Pas dit zeker al aan op alle facturen en vennootschapsdocumenten. Gebruik ook geen puntjes in de afkorting.
 • Bestuurder: De zaakvoerder wordt bestuurder en de bestuurders moeten verschillend zijn  : de vaste vertegenwoordiger kan slechts in één hoedanigheid in het bestuursorgaan zetelen, dus niet meer als persoon én als aandeelhouder van een ander vennootschap die in het bestuur zetelt.
  Wanneer een rechtspersoon zetelt in de raad van bestuur, moet deze vanaf 1/1/2020 verplicht rechtstreeks een natuurlijk persoon als vast vertegenwoordiger benoemen.
  Het zal niet langer mogelijk zijn om nog een andere rechtspersoon aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.
 • Omzetting kapitaal en wettelijke reserve. Binnen de BV worden het kapitaal en de reserves automatisch omgezet in een onbeschikbare eigen vermogenrekening.
 • Uitkeringen door de vennootschap van een dividend en een tanième, de terugbetaling van inbreng of inkoop van eigen aandelen e.d. zijn in een BV onderhevig aan een dubbele test:
  • De balans test: geen uitkering mag gebeuren als het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief wordt. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de algemene vergadering.
  • De liquiditeitstest: geen uitkering mag gebeuren als “ naar redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” de vennootschap de komende 12 maanden in staat zal blijven om haar schulden te voldoen. De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.

 

In de NV heb je enkel de netto-actief test, dat wil zeggen dat er geen uitkering mag gebeuren als het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief wordt. De verantwoordelijkheid ligt bij de algemene vergadering. In de VOF of Comm V is er geen test uit te voeren, omdat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn.

 • Belangenconflict: Vanaf 1 januari 2020 is er bij een BV, NV, CV, VZW en Stichting, een uitgebreide onthoudingsplicht indien één of meerdere bestuurders een belangenconflict hebben. Dat doet zich voor als een bestuurder een ( rechtstreeks of onrechtstreeks) belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met de belangen van de vennootschap. De bestuurder mag  i.v.m. dit belangenconflict niet langer deelnemen aan de beraadslagingen over deze beslissing. Hebben alle bestuurder een belangenconflict, dan moet de beslissing voorgelegde worden aan de algemene vergadering. Bij niet naleving van de  procedure kan elke belanghebbende de nietigheid van het besluit vorderen.
 • Bestuurders van een vennootschap moeten steeds over een zelfstandig statuut beschikken.

 

Waarom dan toch beter niet te lang wachten met het aanpassen van uw statuten ?

Toch is het niet 100 % duidelijk welke verdere bepalingen al dan niet dwingend zijn. Om duidelijkheden en discussies te vermijden, kan u dus maar beter sneller uw statuten aanpassen. Uw statuten aanpassen heeft nog meer voordelen: u kan ook ten volle de mogelijkheden van het nieuwe vennootschapsrecht gaan benutten.


Enkele voorbeelden van het nieuwe vennootschapsrecht:

Afschaffing van het kapitaal

Waar er vroeger steeds een minimumkapitaal  nodig was bij de oprichting van een BVBA, verdwijnt  het kapitaalsbegrip volledig na de hervorming. Het kapitaal wordt vervangen door een voldoende (aanvangs-) vermogen. Het financieel plan wordt uitgebreid om te voorkomen dat de BV te weinig vermogen zou hebben bij de oprichting.

Uitkering van vermogen

De mogelijkheid om vermogen uit te keren wordt onderworpen aan een dubbele uitkeringstest. DV zal pas eigen vermogen kunnen uitkeren indien blijkt dat de vennootschap in staat is zijn kortlopende schulden te betalen (liquiditeitstest) en het eigen vermogen niet negatief is of negatief zou worden bij de uitkering ( balanstest).

Dagelijks bestuur

Het wordt voor de BV mogelijk om een dagelijks bestuur in te stellen. Hierdoor wordt de dagelijkse leiding van de BV overgedragen aan één of meerdere personen die benoemd of ontslagen kunnen worden via statuten. Een persoon kan maar één keer in de raad van bestuur zetelen.

Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen in de BV kan statutair versoepeld  worden. Zo kan een BV ervoor kiezen om de aandelen vrij overdraagbaar te maken, in tegenstelling tot de situatie in de BVBA, waar het gesloten karakter geldt.

Meervoudig stemrecht mogelijk

Volgens de nieuwe regelgeving zult u in de statuten kunnen voorzien dat, hoewel u evenveel kapitaal in de vennootschap inbrengt als uw medeaandeelhouder, u  meer stemrechten hebt dan uw medeaandeelhouder. Dit was onder de oude regelgeving niet mogelijk.

Vennootschap kan aansprakelijkheid van Bestuurder vooraf niet meer op zich nemen.

Bestuurders kunnen, net zoals onder de oude regelgeving, aansprakelijk worden gesteld voor fouten die ze begaan in de uitoefening van hun functie.

Onder de oude regeling kon de vennootschap met de bestuurder overeenkomen (in de statuten of een aparte overeenkomst) dat zij de eventuele aansprakelijkheid die de bestuurder zou oplopen voor bestuurdersfouten, op zich zou nemen. Dit is onder de nieuwe regelgeving niet meer mogelijk.

Bestuurder kan maar maximaal bedrag aansprakelijk worden gesteld.

Het bedrag waartoe een bestuurder onder de oude regelgeving kon worden veroordeeld indien hij een bestuurdersfout had begaan, was onbeperkt.

De nieuwe regelgeving voorziet dat een bestuurder slechts voor een maximaal bedrag kan aansprakelijk worden gesteld. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van de vennootschap. Deze beperking geldt evenwel enkel voor de licht toevallige fout. Voor ander fouten geldt deze beperking niet.

(bv: een bestuurder van een kleine vennootschap (omzet kleiner dan 350.000,00 euro en balanstotaal kleiner dan 175.000,00 euro) die een fout begaat kan maar tot maximaal 125.000,00 euro worden veroordeeld. Opgelet, deze geldelijke aansprakelijkheidsbeperking is niet voor alle fouten.

 

Welke voornaamste kenmerken van BV(BA) blijven dan behouden?

Voordelen :
 • De aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk ten belope hun eigen inbreng
 • Eén persoon kan onbeperkt aantal BV’s aanhouden
 • De BV heeft een grote statutaire vrijheid
 • Er is geen oprichtingskapitaal vereist, wel een voldoende vermogen.
Nadelen :
 • BV kan enkel opgericht worden bij notariële akte.
 • Er moet een sterk financieel plan opgemaakt worden, bij oprichting
 • De boekhoudkundige verplichtingen zijn zwaar.

 

Omzetting van een VOF of Comm.V?

 U kan nu ook uw VOF of uw Comm.V omzetten naar een Burgerlijke vennootschap om  uw hoofdelijke aansprakelijkheid in te perken. Men kan dan de statuten aannemen van de BV met de nieuwe vennootschapswetgeving, zonder dat er extra kapitaal wordt ingebracht.

Procedure?

 • Opmaak van een staat van activa en passiva door uw boekhouder
 • Controleverslag door een bedrijfsrevisor
 • Opstellen van een bestuur verslag met 4/5 de meerderheid.
 • Opstellen van de akte via een notaris.

Klaar om jouw vennootschap om te vormen?

Jouw vennootschap klaarstomen voor het nieuwe vennootschapsrecht?

Bofimac staat je bij met raad en daad.