De laatste informatie omtrent Corona

Die vind je op de website van Unizo

Veelgestelde vragen

Welke steunmaatregelen zijn van toepassing op mijn onderneming?
 • Als je werknemers niet kunt tewerkstellen ten gevolge van het Corona-virus kan je beroep doen op:
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht (Corona)
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door corona. Wanneer je nog geen erkenning hebt als ‘onderneming in moeilijkheden’ dan kan je voor bedienden in afwachting van deze erkenning tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen.
 • Als je als onderneming kunt aantonen dat je economisch getroffen wordt kan je beroep doen op volgende fiscale maatregelen:
  • Gespreide betaling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
  • Gespreide betaling in de btw zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
  • Gespreide betaling in de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)
 • Je kan ook gebruik maken van maatregelen in verband met sociale zekerheidsbijdragen:
  • Mogelijk afbetalingsplan voor ondernemingen
  • Uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen
 • Zelfstandigen komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht indien ze hun activiteit moeten stopzetten. 
 • Vrijstelling van boetes of sancties voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren.
Kom ik in aanmerking voor een hinderpremie?

Enkel ondernemingen met een fysieke locatie komen in aanmerking voor een hinderpremie. Deze premie zal toegekend worden per onderneming en niet per vestiging. (enkel in het Vlaams Gewest) Meer info in de week van 16 maart 2020.

Hoeveel bedraagt de hinderpremie?

Ondernemers die verplicht zijn volledig te sluiten:

 • éénmalig 4.000 euro voor de komende 21 dagen
 • Daarna 160EUR per extra dag

Ondernemers die in het weekend verplicht zijn te sluiten:

 • éénmalig 2.000 euro voor de komende 21 dagen
 • Daarna 160EUR per extra dag

Opmerking: Ook ondernemingen in de horeca die werken met afhaling of levering hebben recht op de forfaitaire premie.

Hoe kan ik de hinderpremie aanvragen?

Deze premie zal met terugwerkende kracht kunnen worden aangevraagd. Op dit moment kan er nog geen aanvraag worden ingediend. Op volgende pagina kan je alvast je e-mailadres achterlaten om op de hoogte te blijven. Dat doe je hier.

Wat houdt het overbruggingsrecht in ?

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisis-overbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand. 

Kom ik in aanmerking voor het overbruggingsrecht?

Voor wie is het overbruggingsrecht?

 • Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten.
 • De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
 • Ook bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken, zullen er beroep op kunnen doen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang.  Je moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).
Wat is de compensatiepremie?

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun: de compensatiepremie.

Kom ik in aanmerking voor de compensatiepremie?

Als je bedrijf door de overheid niet verplicht wordt om te sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent naar aanleiding van de coronacrisis. Dan heb je recht op deze compensatiepremie.

Het gaat dus over ondernemers in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, freelancesector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Ook ondernemers die geen kantoor/winkel/salon hebben (en daardoor niet onder de hinderpremie vallen) zullen dus beroep kunnen doen op de compensatiemaatregelen.

Moet je zaak verplicht gesloten blijven als maatregel van de overheid, dan heb je recht op de hinderpremie. De hinderpremie kan je NIET combineren met deze compensatiepremie.

Hoeveel bedraagt de compensatiepremie?
 • 3.000 euro, als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.  
 • 1.500 euro,
  • als je als zelfstandige in bijberoep een inkomen hebt tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro.
  • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten (als je inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro hebt).
  • Extra voorwaarde: deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
Kan ik uitstel van betaling bij de bank vragen voor mijn onderneming?

Er is 31/03/2020 duidelijkheid gekomen over het betalingsuitstel dat zowel ondernemingen als particulieren kunnen aanvragen als ze financieel getroffen zijn door de Corona-crisis.

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw bedrijf gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. 
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Voor wie ?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 • De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is of zal gedaald/dalen; of
  • er  wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; of
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming is vast gevestigd in België.
 • De onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.  
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
Boekhoudkantoor Bofimac kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de correctheid van deze gegevens.
Bronnen: https://www.unizo.be, https://www.vlaio.be