132017Sep

Zomerakkoord 2017 van de federale regering

[

ZOMERAKKOORD  2017
U heeft waarschijnlijk in talrijke berichten gelezen dat onze federale regering op 26 juli 2017 een akkoord heeft bereikt omtrent de hervorming en vermindering van de vennootschapsbelasting. Andere maatregelen uit het zgn. zomerakkoord zijn de belastingen op effectenrekeningen, de uitbreiding van de flexi-jobs, de optie om onroerende verhuur aan btw te onderwerpen en de hervorming van de spaarfiscaliteit, met de nadruk op het stimuleren van beleggen in aandelen. De hervorming wordt doorgevoerd in twee stappen: een eerste reeks maatregelen treed volgend jaar reeds in werking, op de tweede fase is het wachten tot 2020.
Voorlopig is dit een politiek akkoord. Er zal pas meer duidelijkheid komen omtrent de concrete impact en timing van de verschillende fiscale maatregelen wanneer deze technische uitgewerkt worden en vertaald zijn in wetteksten. Hierna schetsen wij alvast een overzicht van de voornaamste wijzigingen aan de fiscale regels, gebaseerd op de op dit moment publiek beschikbare informatie.
Maatregelen inzake vennootschapsbelasting.
De maatregel die het meest ruchtbaarheid kreeg in de pers, is uiteraard een vermindering van het vennootschapstarief van 35% tot 25% (20% voor Kmo’s op de eerste schijf van 100.000euro).
De verlaging zou in twee fases gebeuren, waarbij in 2018 er al een verlaging tot 29% komt. Ook de crisisbijdragen van 3% zal in twee fasen verdwijnen.Verder wordt een vennootschap voortaan verplicht om minstens 45.000 euro; per jaar uit te betalen aan een bedrijfsleider. Doet ze dat niet, dan moet ze een bijzondere aanslag van 10% betalen op dat bedrag (of op het verschil tussen 45.000euro; op het verschil als de effectieve bezoldiging lager is). Het bedrag van 45.000 euro; wordt ook de nieuwe minimumbezoldiging in artikel 215, lid.,art.176; WIB 92 (ipv 36.000, 45.000,00 euro. Het niet respecteren van die regel leidt dus niet alleen tot een bijzondere aanslag maat ook tot het verlies van het KMO -statuut. Het volstaat om aan slechts 45.000,00 euro aan één bedrijfsleider dat bedrag toe te kennen. Starters blijven sowieso gevrijwaard van die maatregel (d.w.z. de eerste vier jaar na de oprichting).

Beperking notionele aftrek

De notionele aftrek zou beperkt worden tot de aangroei van het risicokapitaal van de laatste vijf jaar;( op basis van een gewogen gemiddelde). De overdrachtsregeling blijft; ongewijzigd van kracht. De investeringsreserve verdwijnt (met een uitdoofscenario voor bestaande reserves). Een andere opvallende maatregel is dat de kosten die betrekking hebben op activiteiten of inkomsten van volgende jaren, slechts aftrekbaar zijn in die volgende jaren. Met andere woorden, het boekhoudkundige matching-principe wordt hier fiscaal doorgetrokken. Voortaan zal het dus niet meer mogelijk zijn om vooruitbetaalde huur in het jaar van betaling in één keer in aftrek te nemen.

Belasting op meerwaarde aandelen

De belastingheffing op meerwaarde op aandelen in de vennootschapsbelasting wordt nog maar eens gewijzigd. Tot op heden waren grote onderneming een minimale belasting van 0,412% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde op aandelen die meer dan een jaar werden aangehouden. Deze regeling wordt afgeschaft. Vanaf 2018 worden meerwaarde op aandelen in de vennootschapsbelastin onderworpen aan een tarief van 25%. De vrijstelling van meerwaarde op aandelen wordt ingeperkt door ze voortaan ook te onderwerpen aan de participatievoorwaarde die voor de DBI-aftrek geldt – naast de andere voorwaarden in zake DBI-aftrek. Er wordt dus een minimumparticipatie van 10% verwacht of aanschaffingswaarde van meer dan 2,5 miljoen euro, waarbij de eigendom gedurende meer dan een jaar wordt aangehouden. Dit betekent dat meerwaarde op aandelenparticipaties van minder dan 10% (en met een aanschaffingswaarde van minder dan 2,5 miljoen) in principe steeds onderworpen zullen worden aan een belasting van 25%.
Ook op het vlak van herbeleggingsmeerwaarde wordt ingegrepen. Als er een tariefverlaging in aantocht is, kan het immers interessant zijn om de meerwaarde vrij te stellen of gespreid te laten belasten ( art. 47 WIB 92), zelfs al weet men dat men niet aan de voorwaarden voldoet omdat men toch niet van plan is om het bedrag te herinvesteren. Als de meerwaarde later toch nog belast wordt, bij het verstrijken van de herinvesteringstermijn, profiteert men dan toch van het intussen verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting. Slecht nieuws voor degenen die op deze manier reeds een nieuwe mogelijkheid tot optimalisatie zagen, want juist om voormeld voordeel te vermijden, zal het tarief gehanteerd worden dat van toepassing was op het moment van de realisatie van de meerwaarde. De hervorming houdt niet alleen het schrappen van aftrekposten in maar bevat ook nieuwe stimulansen. Zo wordt de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% tot 20%, maar enkel voor kmo’s en zelfstandigen.

Een pakket van maatregelen dat in werking treedt van 2020

Een tweede – belangrijk – pakket maatregelen zal in werking treden vanaf 2020. er zal gedurende 2 jaar een maatregel van kracht worden die het mogelijk maakt om belastingvrije reserves om te zetten in belaste reserves tegen een tarief van 15% of 10%. De (netto?) interestkosten zullen nog slechts beperkt fiscaal aftrekbaar zijn ten belope van 30% van de EBITDA. voor leningen die dateren van voor 17 juni 2016 zal een grandfathering regel hierop een uitzondering voorzien.

De mogelijkheid om activa af te schrijven door middel van degressieve afschrijving wordt geschrapt. KMO’s zullen vanaf dan ook in het jaar van aanschaffing nog slechts proi-rata temporis kunnen afschrijven. Er zullen strengere aftrekbeperkingen voor autokosten worden opgelegd. gecompenseerd worden. Dit zou enkel gelden voor de toekomst (d.w.z. geen compensatie van winsten van de ene vennootschap door overgedragen verliezen van een andere groepsvennootschap die dateren van voor 2020). We zijn benieuwd hoe dit op wetgevend vlak zal worden uitgewerkt. tot slot lezen wij ook nog de aftrekbaarheid van zowel de aanslag geheime commissielonen als van btw-boetes wordt geschrapt en dat de voordelen voor bijkomend personeel worden afgeschaft.

www.bofimac.beinfo@bofimac.be
Ilgatlaan 3 B-3500 Hasselt – 011 / 85.12.49

[archive_hide]
Indien u in de toekomst geen mail meer van ons wenst te ontvangen, klik hier .
[/archive_hide]