52016Jan

Officiële bevestiging van de ingangsdatum voor de drempelverhoging naar 25.000 euro voor kleine ondernemingen


Op de vooravond van Kerstmis leerde de lezing van het Belgisch Staatsblad ons dat de drempel van 25.000 vanaf 1 januari 2016 nu zeker van toepassing is voor de kleine ondernemingen.

1. Herinnering

Op grond van artikel 395, lid 1, van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, kan de Europese Raad op voorstel van de Europese Commissie met eenparigheid van stemmen elke lidstaat machtigen bijzondere, van de bepalingen van deze richtlijn afwijkende maatregelen te treffen, teneinde de belastinginning te vereenvoudigen of bepaalde vormen van belastingfraude of -ontwijking te voorkomen.

Bij Uitvoeringsbesluit 2013/53/EU van de Raad van 22 januari 2013 waarbij het Koninkrijk België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te stellen die afwijkt van artikel 285 van voornoemde Richtlijn 2006/112/EG, werd België gemachtigd om tot 31 december 2015 vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarden te verlenen aan de belastingplichtigen met een jaaromzet van niet meer dan 25.000 euro. België heeft in de praktijk geen gebruik gemaakt van de maximaal toegestane drempel maar heeft vanaf 1 april 2014 een drempel van 15.000 euro toegepast.

2. Nieuwe aanvraag tot afwijking

Bij brieven, ingekomen bij de Commissie op 15 juli en 20 augustus 2015, heeft België opnieuw verzocht om machtiging tot toepassing van een vrijstellingsdrempel van 25.000 euro.

3. Bekomen afwijking

Bij Uitvoeringsbesluit 2015/2348/EU van de Raad van 10 december 2015 tot wijziging van voornoemd Uitvoeringsbesluit 2013/53/EU, wordt België gemachtigd die afwijkende maatregel tot 31 december 2018 toe te passen.

4. Vastlegging van de datum van inwerkingtreding

Ingevolge dit Uitvoeringsbesluit en rekening houdend met artikel 3, eerste lid, van de wet van 6 december 2015 dat bepaalt dat “De Koning [stelt] deze wet in werking stelt met ingang van 1 januari 2016, van zodra kennis is gegeven van het besluit waarbij de Raad van de Europese Unie daartoe machtiging heeft verleend”, maakt dit koninklijk besluit het derhalve mogelijk om bovenbedoelde wet in werking te laten treden op 1 januari 2016.

Bron : Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 6 december 2015 tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde – B.S. van 24 december 2015, blz. 77725.

Leave a Reply