232015Dec

Nieuwe facturatieregels anno 2016.

De regels in verband met de opeisbaarheid, en daarmee samenhangend de aftrekbaarheid, van de btw zijn de laatste jaren ettelijke malen gewijzigd. Sinds begin 2015 is het moment van de levering, de voltooiing van de dienst of de (gedeeltelijke) betaling doorslaggevend. Dat blijft echter in de praktijk voor moeilijkheden zorgen. Daarom gaat de regelgeving vanaf 1 januari 2016 veranderen.

Vanaf 1 januari 2016: factuurdatum

 

De factuurdatum zal opnieuw hét moment van opeisbaarheid bepalen.

De factuur MOET worden uitgereikt uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op de maand van de levering/voltooiing dienst. Wordt de factuur niet tijdig uitgereikt, dan is de datum waarop ze had moeten worden uitgereikt van belang: de handeling moet worden opgenomen in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de factureringstermijn verstrijkt. Belangrijk: de datum van het belastbaar feit of ontvangst van de betaling MOET vermeld worden op de factuur indien deze verschilt van de factuurdatum!

Vanaf 2016 zal één van de volgende data doorslaggevend zijn:

de factuurdatum;

de datum waarop er een voorschot wordt betaald, maar enkel als deze betaling plaatsvindt vóór de levering of de voltooiing van de dienst. Let dus op: als de betaling gebeurt NA de levering/voltooiing van de dienst, maar VÓÓR de factuur wordt uitgereikt, blijft de factuurdatum doorslaggevend en niet de betaling.


Voor intracommunautaire verrichtingen gelden er andere regels:

Goederen: factuurdatum;

Diensten: datum voltooiing van de dienst.


Bijzonder geval: diensten/goederen aan de overheid (B2G)

Voor diensten/goederen geleverd aan de overheid wordt de btw pas opeisbaar als (een deel van) de betaling wordt ontvangen.

Leave a Reply